TÜZÜK

HATAY SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi ve Şubesi
Madde 1- Derneğin Adı: “Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği” dir.
Kısa adı : HASİAD’dır.
Derneğin Merkezi: Antakya'dır. Dernek şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı, Ülkemizin ve Hatay'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak yerel, bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, insan haklarına bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak hedefine ve ilkelerine sadık, Sosyal hukuk devleti ve adaleti esas alan etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin’, yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci, niteliklerini geliştirmek ve güçlü bir Türkiye ve dünya kenti Hatay'ın oluşması için Hatay Sanayicileri ve İşadamları olarak çaba sarf etmektir.

Amacın Gerçekleştirilmesi İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Ulusal ve Uluslararası platformda Sanayici ve işadamlarının iş, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali konularda düşünce ve hareket birliği bütünleşmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve bu konularla ilgili sorunlarda çözüm sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
2. Hatay'ın Uluslararası rekabet gücünü, dünya ekonomisindeki yerini geliştirmek için dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uygun mal ve hizmet üretimi için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak, Türk Sanayi, Ticari ve Hizmet Sektörünün rekabet gücünü arttırmayı hedef alan çalışmalarda bulunmak ve bu konuda oluşturulacak yerel, bölgesel ve ulusal politikaları destekleyerek deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışmak,
3. Hatay'ın öncelikle ekonomik ve sosyal konuları ile ilgili araştırmalar yapmak, özel ihtisas komisyonları oluşturmak, hakiki kişiler ve kurumlar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri sürekli ve dengeli olarak güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda ülkemizdeki doğal kaynakları modern teknoloji ile destekleyip, en etkin bir şekilde kullanarak verimliliği, kaliteyi dünya standartlarına taşımak,
4. Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunarak, yol gösterici çalışmalar yapmak, kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba göstermek, eğitim- öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde uygulanmasına destek olmak, sağlık alt yapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik etmek, üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak, toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba göstermek, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapmak,
5. Kuruluş amacı çerçevesinde mevcut veya mevcut olacak görüş, istek ve önerilerini parlamentoya, hükümete, diğer devletlere, uluslararası platformda faaliyet gösteren kuruluşlara ve medya aracılığıyla da kamuoyuna doğrudan ileterek, amaçları doğrultusunda düşünce hareket birliği oluşturmak,
6. Resmi kuruluşlar, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, uğraş verdiği konularda birlikte kamuoyu oluşturmaya çalışmak, oluşturulacak komitelerde seçilecek yönetim kurulu üye veya üyeleri ile görev almak,
7. Karar mercilerini bilgilendirecek çalışmalar yapmak, özellikle Hatay'ın yatırım olanakları, ekonomik öncelikleri, alt yapı gereksinimleri konularında çözüm ve proje önerileri geliştirmek, ilgili mercilere sunmak ve sonuçlarını izlemek,
8. Görüşlerini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, bülten, broşür, internet ve gelişen bilişim teknolojileri gibi yayın araçlarından yararlanmak iletişim organları ile yakın işbirliği içinde olmak,
9. Toplantılar, seminerler, kongreler ve konferanslar düzenlemek, üyelerin ve kamuoyunun bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak,
10. Türkiye'de kurulan ve Derneğin amaçlarıyla paralellik arz eden diğer kuruluşlar arasında sıkı bir beraberlik ve işbirliği sağlamak,
11. Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir,
12. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir,
13. Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler,
14. Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırmak,
15. Amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkuller tasarruf etmek; ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi irtifak, şufa gibi aynı, kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin ya da fek etmek,
16. 2860 sayılı yardım toplama kanunu ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alıp, vermek, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul etmek,
17. Derneğin amacına ve hizmet konularına yönelik olarak gerekli görülecek diğer çalışmaları yapmak:
18. Sanayici ve işadamlarının bütünleşmesi;
a. Gerek ülkemizdeki, gerekse yurt dışındaki Sanayici ve İşadamlarının sosyo ekonomik ve kültürel alanda bütünleşmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili sorunları çözmek,
b. Aynı amaçlı kuruluşlarla irtibat kurularak, daha sıkı bir beraberlik ve işbirliği sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
19. Kalkınmasının sürükleyici sektörü olan sanayiyi geliştirmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak bütün sanayici ve işadamlarının demokratik, laik, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlayıcı sosyal hukuk devleti ve adaleti esas alan, kişinin temel hak ve özgürlükleri ile toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlayıcı çalışmalar yapmak,
20. Kalkınmanın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine ve sermaye emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi-işveren işbirliğini yurt kalkınmasında en verimli ve faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olmak,
21. Serbest piyasa ekonomisi prensiplerine uygun olarak gerçek teşebbüsün, ulusal ekonomideki ve sosyal yapıdaki önemini belirtir ve yurt kalkınmasında üzerine düşen görevi, ulusal çıkarlarımıza uygun olarak yapılmasını teşvik eder,
22. Barış ve adaletin asıl temelini teşkil eden, demokratik ve laik bir siyasi rejimin kökleşmesi için çalışmalarda bulunmak,
23.Türkiye'nin her alanda yeniden yapılanması yolunda çalışmalarda bulunmak ve teşvik etmek,
24. Türk sanayi ve hizmet sektörünün her alanda rekabet gücünü arttırmayı hedef almak ve bu konuda ülkemizdeki tüm kaynakları modern teknoloji ile destekleyip verimliliği ve kaliteyi dünya standartlarına taşımak ve bu faaliyetlerle ilgili teşvik edici çalışmalar yapmak,
25. Uluslararası pazarlarda Türk sanayi ve hizmetinin daha da arttırılabilmesi için ihracatı arttırıcı görüş-, karar ve düşünceleri destekleyip, teşvik etmek, ihracat konusunda ilgili kuruluşlarla sıkı ilişkiler kurularak önemli ticaret merkezlerinde temsilcilikler oluşturmak,
26. AB üyeliği sürecinde üyeliği hızlandırmak amacıyla çeşitli kuruluşlarla temasa geçip., görüş ve düşüncelerini, önerilerini aktarmak,
27. Dernek amaç ve faaliyet alanı içindeki görüş ve önerilerini gerekli mercilere duyurarak kabul görmesi için temaslarda bulunmak,
28. Dernek çalışmalarını ve gündemdeki sosyo-ekonomik ve kültürel konulardaki görüş ve önerilerini kamuoyuna ve ilgili yerlere medya ve diğer yayın araçları ile duyurup, toplantı, seminer, kongre ve konferans düzenlemek,
29. Ülkemizde kalkınma yolunda, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda öncelikli olarak araştırma yapmak ve çözüm önerilerinde bulunmak,
30. Dernek amaç ve faaliyetleri açısından gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda, amaç paralelliği içinde olduğu kuruluşlarla irtibat kurarak çeşitli konularda işbirliği yapıp, gerektiğinde de federasyonlar ve konfederasyonlar oluşturur,
31. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararıyla gayrimenkuller tasarruf eder, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek, her nevi ittifak, şufa gibi aynı hakları iktisap, tesis, terkin veya fek eder,
32. Derneğimiz yönetim kurulunun hazırlayacağı yönetmelik çerçevesinde tayin edilecek zaman ve miktarda dernek üyelerine ve üye olmayanlarına HASİAD üyeliği kriterleri taşıma kaydı ile başarıları teşvik etme amacı ile ödül vermek,

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Asil üyelik: Derneğin amaçlarını kabul eden, dernek kurma hakkında haiz özel kişiler, tüzel kişiler ve kuruluşlar derneğe asil üye olabilirler. Derneğe üye olacakların, dernekler yasasına göre üyeliğe engel bir hali olmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve on sekiz yaşını bitirmiş T.C. tabiiyetli olmaları gereklidir. Derneğe asıl üye olmak için iki asıl üye tarafından tanıtılmak gereklidir. Tanıtılan üye hakkında yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır. Kurucular derneğin asil üyeleridir.
Tüzel kişi ve kuruluşlara ait üyeliklerde, tüzel kuruluşların göstereceği yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı veya genel müdür ile tüzel kuruluşları temsile yetkili kişilerle temsil edilebilirler.
Yabancıların derneklere üye olabilmeleri için aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye'de de ikamet etmek hakkına sahip olması gereklidir.
Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ŞEREF ÜYELİĞİ

İlim ve işadamlarına mensup özel kişilerden layık görülenlere Yönetim Kurulu, uygun göreceği kişileri şeref üyesi yapabilirler. Şeref üyeliği Yönetim Kurulu üyelerinin, oy birliği ile verilir. Şeref üyeleri Genel Kurulda, toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanamazlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-
Üyeler diledikleri zaman Dernekten ayrılabilirler. Ancak bu arzularını yazı ile yönetim kuruluna bildirmeleri gerekir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir.

a. Aidatını yönetim kurulunun yazılı talebine rağmen tebliğden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler;
b. Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler;
c. Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar;
d. (a) Bendine göre dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir.
Şu kadarki üyelerin dernekten ayrıldığı gün itibarı ile varsa kalan borcunu ödemeleri zorunludur.
Dernekle ilişiği kesilen üyenin durumunu üyeye yönetim kurulu bildirir. Bu bildirimle üyeliğe son verme şekli kesinleşmiş olur. Üye bu karara karşı yönetim kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir.
Bu takdirde kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır.
Bu toplantıya üyeliğe son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir. Genel Kurul karar verirse savunması dinlenir
Dernekten çıkan ve çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatı geri isteyemezler.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetim Kurulu,
4- Onur Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğin Asil üyelerinden oluşur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyu bizzat kullanır.
Genel Kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler ile fahri üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ve fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve temennide bulunabilirler.

a. Genel Kurul Toplantıları:

Genel Kurul;

1. Dernek üç yılda bir Ocak ayında Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte Olağan Genel Kurul Toplantısını yapar.
2. Yönetim veya Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanabilir.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli veya genel kurul kararıyla açık oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 76. Maddesi gereğince; Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10) Derneğin vakıf kurması,
11) Derneğin fesih edilmesi,
12) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Dernek Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için 13 (on üç) asil ve 13 (on üç) yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kuruluna üye seçilebilmek için en az altı aydan beri asil, daimi veya onursal üye olarak derneğe kayıtlı olmak gereklidir.
İstifa suretiyle veya her hangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine en çok oy alan yedek üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden itibaren on beş gün içinde cevap vermeyenlerin hakları düşer.
Yedek üyeler, geçici olarak yerlerine geçtikleri asil üyelerin sürelerini doldururlar ve gelecek ilk Olağan Genel Kurulun yapıldığı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatlarını korurlar.
Görev süresi sona eren üye yönetim Kuruluna yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu, en az ayda bir, önceden belirlenen bir günde, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az dört üyenin göstereceği lüzum üzerine Olağanüstüde toplanır. Olağan toplantılarda oturum mutlak çoğunlukla, olağanüstü toplantılarda ise üye tam sayısının üçte biriyle açılır. Olağan üstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular üzerinde görüşülür.
Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile karar defterine yazılarak altları toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, derneğin yönetim ve denetim organıdır. Bu sıfatla derneğin amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin kanun, tüzük, genel kurul kararları ile afakî iyi niyet kurallarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve denetimini sağlar.

Başlıca görevleri şunlardır:

a. Derneğin üyelerini çoğaltmak, amaç ve ilkelerini yaymak için gereken önlemleri alır,
b. Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır ve toplantıya hazırlar,
c. Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli değerlendirme düzenlemeyi yaparak Genel Kurula sunar,
d. Layık gördüklerine onursal üyelik tevcih eder. Derneğe yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimselere takdirname, madalya ve bu gibi şeyler verir,
e. Gerekli yönetmelikleri yapar,
f. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
g. Bütün dernek teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışmalarını yürütür, inceler, yönlendirir ve denetler,
h. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve yönetim kurulunun diğer üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verilir,
i. Personel kadrolarını düzenler ve gerekli atamalar yapar,
j. Savaşta ve Hükümetçe olağan üstü hal ilanında Genel Kurulun yetkilerini kullanır,
k. Dernek adına sözleşmelerin bağıtlanması ve feshi konusunda karar verir,
l. Uzun süreli çalışılması gereken konularda sürekli komisyonlar oluşturur,
m. Sayman aracılığı ile dernek adına tahsil eder ve ödemelerde bulunur,

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

Yönetim Kurulu, karar ve işlemlerinden dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü

Yönetim Kurulu sorumlulukları müşterek olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üç Başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve ayrıca yedi üyeden oluşur.
a. Genel Kurul çalışmalarını bitirdikten sonra, Yönetim Kurulu hemen toplanarak aralarında görev bölümü yapar.
b. Yönetim Kurulundan yedi üyenin veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın ayrılması halinde Yönetim Kurulu düşer ve yenisi seçilir. Yeni Kurul iş başına geçinceye kadar eski kurul görevine devam eder. Boşalan üçten az üyelerin yerine ise derhal yedek yönetim kurulu listesinden sıra ile yönetime getirilir.
c. Genel Sekreter Derneğin iç ve dış yazışma işlerini düzenler ve gereken yazıları imza eder.
d. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Derneğin birinci derece ita amirleridir, ikinci derecede ita amirleri yönetmelikle tespit edilir.
e. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte altını imzalar.
f. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Bu üyeler yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiçbir ücret alamazlar. Yalnızca yapmış oldukları masrafları karşılanır. Bunun için, ilgili kişilerin yokluğunda Yönetim Kurulunun özel bir karar alması ve bu masrafların, kontrol edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.
g. Yönetim Kurulu Başkanının gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu oturumlarına, oy hakkından yoksun olarak, dernek personeli ile onur kurulu ve yüksek danışma kurulu başkanı katılabilirler.

Yönetim Kurulunun Toplantı Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı

a. Yönetim Kurulu üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa, Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde yetki verdiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır.
b. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine de toplanır.
c. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu iki oy sayılır.
d. Yazılı ve geçerli özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.
e. Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Bu Kurul, Denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usule göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu toplandığında Genel Kurula sunar.

SAYMAN

Sayman Muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve Derneğin mali durumu konusunda Yönetim Kuruluna hesap verir. İstenilmesi halinde, derneğin mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk gelen yönetim kurulu toplantısına sunar.

GENEL SEKRETER

Yönetim Kurulunun tutanaklarının yazılması Genel Sekreterin görevidir. Genel Sekreter; ayrıca yazışmalardan, toplantı çağrılarından ve kayıtların günü gününe tutulmasından sorumludur.

ONUR KURULU

Madde 12-Onur Kurulu Genel Kurulca kendi üyeleri arasında seçilen üç üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Onur Kurulu gerektiğinde toplanıp, kendisine yönetim kurulunca verilen hususlarda karar verir.

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

Madde 13-Yüksek istişare Konseyi Derneği en yüksek danışma organıdır. Konsey Türk ilim ve iş âleminde geniş bilgi ve tecrübe ile temayüz eden Demek asil ve şeref üyeleri arasından Genel Kurulca üç kişi olarak üç yıl için seçilir. Müddeti biten kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Konseyce yönetim kurulu eski başkanları ile yürürlükteki yönetim kurulu başkan ve üyeleri konseyin tabii üyesidir. Konsey ilk toplantısında kendine bir başkan seçer. Konsey başkanın daveti ile ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyları ile karara bağlanır, konsey kararları istişare nitelikte olup yönetim kurulunu bağlamaz.
Yüksek istişare Konseyi toplantılara gündemin özelliklerine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşları, dernek ve vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KIT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, görüş teatisinde bulunmak üzere konsey başkanlığınca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler konsey oylamasına katılamazlar.

Konseyin Başlıca Görevleri:

a. Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlerle ileriye ışık tutmak.
b. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
c. Dernek çalışmalarını uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 14-Derneğin gelirleri şunlardır:

1- Giriş üye aidatları,
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor, yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
4- Bağışlar ve yardımlar,
5- Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar,
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması içişleri bakanlığının izniyle olur.
Üyeler girişte 4.800,00 TL giriş aidatı ve yılda 1.200,00 TL. üye aidatı öderler. Ödeme şekli ve zamanı yönetim kurulunca tespit edilir. Bundan sonra aidat artırmaya ya da eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardım kabul etmez, adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
Kadın üyelere üyelik giriş aidatlarında %50 indirim uygulanır.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 15- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Karar defteri, Üye kayıt, Evrak Kayıt Defteri ve İşletme Hesabı Defteri tutulması zorunludur. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri tutulması isteğe bağlıdır. Yasa ile belirtilen tutarı geçmesi halinde dernek bilanço esasına göre defter tutar.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 16-Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
1- Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2- Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen ve Giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kayıt olunur.
4- Gelir Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5- Bütçe, Kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Bu sayılan defterlerin noterden olması zorunludur.
7- Alındı belgesi kayıt defteri
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

Kayıt zamanı

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

a. İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Defterlerin Tasdiki

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, banka dekontu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak bunlar dışındaki belgelendiremeyen ödemelerde Gider Makbuzu (Ek-13) kullanılır.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Alındı Belgelerinin Kullanımı

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 18-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü*

Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulması zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun yönetim kurula yetki vermesi ile borçlanma yapabilir.
Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 22-Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yolu ile taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan sonar ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.
Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde mülki amirliğe bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Madde 23-Dernek sandık kurulabilir.

LOKAL AÇMA

Madde 24-Dernek Merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirlerinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla lokal açıp işletilebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 26- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE

Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) maddeden ibarettir.

 
 
TÜM ANKETLER
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet
Hayır
Çok Kötü
İdare eder.

 
   
   

     Büyük İskender’in komutanlarında Antigonus ve Seleucus, Mezopotamya ile Suriye’nin yönetimi için aralarında savaşmış, zafer Seleucus’un olmuştur. Yeni bir kent kurmak isteyen Seleucus, Zeus’tan kendisine yol göstermesini ister ve bir kurban keser. Kurban etini kaparak uçan bir kartal, Silpius Dağı’nın eteği ile Oronte (Asi) Nehri’nin arasına konar.

 

     Hatay'da yörenin güzellikleri, şekilleri, tatlıları, renkleri mutfağa yansıtılmış olup, oldukça zengindir. Bunlardan oruk, öcce, ekşili börülce, beyaz kabak boranisi, cevizli biber (Muhammara), bakla ezmesi, humus, nazlı et yemeği ile peynirli künefe ve taş kadayıf tatlıları damak zevkinizin çeşitliliğini arttıracaktır.

 

     Hatay ve Antakya bölgesi, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile Pers İmparatoru III. Dareios’un ordularının İssos kenti civarında yaptığı savaşla Makedon hakimiyetine girmiş olup, Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda Antakya kenti kurulmuştur.

         
         
Güv. Kodu :

19V6S

   
 
 
Herhangi bir ilan bulunamadı.
       
hasiad@hasiad.org.tr Copyright © 2014 HASİAD - Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği