TÜZÜK

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
     Madde 1- Derneğin Adı: HATAY SANAYICİ VE İŞ ADAMLARİ DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı, “HASiAD”dır. Derneğin merkezi Antakya'dadır. Derneğimizin merkezi dışında hiçbir şubesi yoktur.

Madde 2- DERNEĞİN AMACI, İLKELERİ

a. DERNEĞİN AMACI:
     Derneğin amacı, Ülkemizin ve Hatay'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak yerel, bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, insan haklarına bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak hedefine ve ilkelerine sadık, Sosyal hukuk devleti ve adaleti esas alan etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin, yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci, niteliklerini geliştirmek ve güçlü bir Türkiye ve dünya kenti Hatay'ın oluşması için Hatay Sanayicileri ve İşadamları olarak çaba sarf etmektir.


Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere;

1. HASİAD, Ulusal ve Uluslararası platformda Sanayici ve işadamlarının iş, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali konularda düşünce ve hareket birliği bütünleşmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve bu konularla ilgili sorunlarda çözüm sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

2. HASİAD, Hatay'ın Uluslararası rekabet gücünü, dünya ekonomisindeki yerini geliştirmek için dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uygun mal ve hizmet üretimi için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak, Türk Sanayi, Ticari ve Hizmet Sektörünün rekabet gücünü arttırmayı hedef alan çalışmalarda bulunmak ve bu konuda oluşturulacak yerel, bölgesel ve ulusal politikaları destekleyerek deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışmak,

3. HASİAD, Hatay'ın öncelikle ekonomik ve sosyal konuları ile ilgili araştırmalar yapmak, özel ihtisas komisyonları oluşturmak, hakiki kişiler ve kurumlar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri sürekli ve dengeli olarak güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda ülkemizdeki doğal kaynakları modern teknoloji ile destekleyip, en etkin bir şekilde kullanarak verimliliği, kaliteyi dünya standartlarına taşımak,

4. HASİAD, yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunarak, yol gösterici çalışmalar yapmak, kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba göstermek, eğitim- öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde uygulanmasına destek olmak, sağlık alt yapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik etmek, üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak, toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba göstermek, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapmak,

5. HASİAD, Kuruluş amacı çerçevesinde mevcut veya mevcut olacak görüş, istek ve önerilerini parlamentoya, hükümete, diğer devletlere, uluslararası platformda faaliyet gösteren kuruluşlara ve medya aracılığıyla da kamuoyuna doğrudan ileterek, amaçları doğrultusunda düşünce hareket birliği oluşturmak,

6. HASİAD, resmi kuruluşlar, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, uğraş verdiği konularda birlikte kamuoyu oluşturmaya çalışmak, oluşturulacak komitelerde seçilecek yönetim kurulu üye veya üyeleri ile görev almak,

7. HASİAD, karar mercilerini bilgilendirecek çalışmalar yapmak, özellikle Hatayın yatırım olanakları, ekonomik öncelikleri, alt yapı gereksinimleri konularında çözüm ve proje önerileri geliştirmek, ilgili mercilere sunmak ve sonuçlarını izlemek,


8.HASİAD, görüşlerini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, bülten, broşür, internet ve gelişen bilişim teknolojileri gibi yayın araçlarından yararlanmak iletişim organları ile yakın işbirliği içinde olmak,

9.HASİAD, toplantılar, seminerler, kongreler ve konferanslar düzenlemek, üyelerin ve kamuoyunun bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak,

10.HASİAD, Türkiye de kurulan ve Derneğiniz amaçlarıyla paralellik arz eden diğer kuruluşlar arasında sıkı bir beraberlik ve işbirliği sağlamak,

11.HASİAD, Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir,

12.Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir,


13.Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler,

14.Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırmak,

15.Amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkuller tasarruf etmek; ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi irtifak, şufa gibi aynı, kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin ya da fek etmek,

16.2860 sayılı yardım toplama kanunu ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alıp, vermek, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul etmek,

17.Derneğin amacına ve hizmet konularına yönelik olarak gerekli görülecek diğer çalışmaları yapmak:

 b.DERNEĞİN İLKELERİ

Amacına uygun olarak

b.1-İnsan olmak gibi en üst kimliği esas alan, farklılığı zenginlik olarak gören, katılımcı anlayışı,

b.2-Evrensel iş ahlakı kurallarını,

b.3-Demokratik sivil toplum anlayışını,

b.4-Tüm çalışmalarında akıl ve bilimin yol gösterici olduğunu,

b.5-Yerel girişimlerin geliştirilmesinin önceliğini,

b.6-Sermaye, emek ve girişimin birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğunu,

b.7-Üretimde verimliliği,

b.8-Paylaşımda adaleti,

Temel ilkeler olarak esas alır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 3-Dernek Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Bu Amaçla;

1. Sanayici ve işadamlarının bütünleşmesi;

a) Gerek ülkemizdeki, gerekse yurt dışındaki Sanayici ve İşadamlarının sosyo ekonomik ve kültürel alanda bütünleşmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili sorunları çözmek,

b) Aynı amaçlı kuruluşlarla irtibat kurularak, daha sıkı bir beraberlik ve işbirliği sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

2. Kalkınmasının sürükleyici sektörü olan sanayi geliştirmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak bütün sanayici ve işadamlarının demokratik, laik, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlayıcı sosyal hukuk devleti ve adaleti esas alan, kişinin temel hak ve özgürlükleri ile toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlayıcı çalışmalar yapmak.

3. Kalkınmanın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine ve sermaye emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi-işveren işbirliğini yurt kalkınmasında en verimli ve faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olmak,

4. Serbest piyasa ekonomisi prensiplerine uygun olarak gerçek teşebbüsün, ulusal ekonomideki ve sosyal yapıdaki önemini belirtir ve yurt kalkınmasında üzerine düşen görevi, ulusal çıkarlarımıza uygun olarak yapılmasını teşvik eder.

5. Barış ve adaletin asıl temelini teşkil eden, demokratik ve laik bir siyasi rejimin kökleşmesi için çalışmalarda bulunmak.

6.Türkiyenin her alanda yeniden yapılanması yolunda çalışmalarda bulunmak ve teşvik etmek.

7. Türk sanayi ve hizmet sektörünün her alanda rekabet gücünü arttırmayı hedef almak ve bu konuda ülkemizdeki tüm kaynakları modern teknoloji ile destekleyip verimliliği ve kaliteyi dünya standartlarına taşımak ve bu faaliyetlerle ilgili teşvik edici çalışmalar yapmak.

8. Uluslararası pazarlarda Türk sanayi ve hizmetinin daha da arttırılabilmesi için ihracatı arttırıcı görüş-, karar ve düşünceleri destekleyip, teşvik etmek, ihracat konusunda ilgili kuruluşlarla sıkı ilişkiler kurularak önemli ticaret merkezlerinde temsilcilikler oluşturmak.

9. AB üyeliği sürecinde üyeliği hızlandırmak amacıyla çeşitli kuruluşlarla temasa geçip., görüş ve düşüncelerini, önerilerini aktarmak.

10. Dernek amaç ve faaliyet alanı içindeki görüş ve önerilerini gerekli mercilere duyurarak kabul görmesi için temaslarda bulunmak.

11. Dernek çalışmalarını ve gündemdeki sosyo-ekonomik ve kültürel konulardaki görüş ve önerilerini kamuoyuna ve ilgili yerlere medya ve diğer yayın araçları ile duyurup, toplantı, seminer, kongre ve konferans düzenler.

12. Ülkemizde kalkınma yolunda, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda öncelikli olarak araştırma yapmak ve çözüm önerilerinde bulunmak.

13. Dernek amaç ve faaliyetleri açısından gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda, amaç paralelliği içinde olduğu kuruluşlarla irtibat kurarak çeşitli konularda işbirliği yapıp, gerektiğinde de federasyonlar ve konfederasyonlar oluşturur.

14. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararıyla gayrimenkuller tasarruf eder, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek her nevi ittifak, şufa gibi aynı hakları iktisap, tesis, terkin veya fek eder.

15. Derneğimiz yönetim kurulunun hazırlayacağı yönetmelik çerçevesinde tayin edilecek zaman ve miktarda dernek üyelerine ve üye olmayanlarına HASİAD üyeliği kriterleri taşıma kaydı ile başarıları teşvik etme amacı ile ödül vermek.

DERNEK KURUCULARI

Madde 4-Dernek Kurucuları şunlardır.

Adı Soyadı                    Baba Adı          D.Tarihi ve Uyruğu                 Mesleği                Adresi


1. M.İhsan AYDEĞER        Arif                      1949/T.C                         İnş.Müh.             Y.SelimCad.Kimyon A.No:5/2 ANTAKYA

2. A.Aytaç KINAY            Besim                   1950/T.C                         İnş.Müh.             Karaoğlanoğlu C.Numanoğlu A.No.41/1 ANTAKYA

3. Erten ELÇİ                  M.Tahir                 1952/T.C                         İnş.Müh.             Atatürk Cad.No:38/A ANTAKYA

4. Mehmet NARİN            Ekrem                  1960/T.C                         İhracatçı             İstiklal Cad.No:39 ANTAKYA

5. M.Kemal AKBAY          Mehmet                 1955/T.C                        Mak.Müh.            İstiklal Cad.1.Ada Çarşısı No:11 ANTAKYA

6. Ali KAVAK                  Yusuf                     1949/T.C                        İhracatçı             Atatürk Cad.Martı A.No:115/1 ANTAKYA

7. Nurettin MERTAYAK     İsa                        1942/T.C                        Mimar                 Karaoğlanoğlu C. No:21/A ANTAKYA

8. Cemil DOKUZOĞLU    Süleyman               1952/T.C                        İhracatçı             Y.Selim Cad.Lider A. No:1/5 ANTAKYA

9. Halef GÜNAY              Bereket                 1957/T.C                        Mak.Müh.            Cumhuriyet C. No:20 Samandağ/HATAY

10. Züheyr KARA          M.Selim                  1959/T.C                        Otobüs İşl.           Atatürk M.F. Korutürk Cad.Samandağ/HATAY

DERNEK ÜYELİĞİ
Madde 5-Asil üyelik: Derneğin amaçlarını kabul eden, dernek kurma hakkında haiz özel kişiler, tüzel kişiler ve kuruluşlar derneğe asil üye olabilirler. Derneğe üye olacakların, dernekler yasasına göre üyeliğe engel bir hali olmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve on sekiz yaşını bitirmiş T.C. tabiiyetli olmaları gereklidir. Derneğe asıl üye olmak için iki asıl üye tarafından tanıtılmak gereklidir. Tanıtılan üye hakkında yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır. Kurucular derneğin asil üyeleridir.

Tüzel kişi ve kuruluşlara ait üyeliklerde, tüzel kuruluşların göstereceği yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı veya genel müdür ile tüzel kuruluşları temsile yetkili kişilerle temsil edilebilirler.

Yabancıların derneklere üye olabilmeleri için aranan şartlardan başka o yabancının Türkiyede de ikamet etmek hakkına sahip olması gereklidir.

Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ŞEREF ÜYELİĞİ

Madde 6-İlim ve işadamlarına mensup özel kişilerden layık görülenlere Yönetim Kurulu, uygun göreceği kişileri şeref üyesi yapabilirler.

Şeref üyeliği Yönetim Kurulu üyelerinin, oy birliği ile verilir. Şeref üyeleri Genel Kurulda, toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanamazlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 7- Üyeler diledikleri zaman Dernekten ayrılabilirler. Ancak bu arzularını yazı ile yönetim kuruluna bildirmeleri gerekir.

ÜYELİĞE SON VERME

Madde 8-Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir.

a. Aidatını yönetim kurulunun yazılı talebine rağmen tebliğden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler;

b. Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler;

c. Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar;

d. (a) Bendine göre dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir.


Şu kadarki üyelerin dernekten ayrıldığı gün itibarı ile varsa kalan borcunu ödemeleri zorunludur.

Dernekle ilişiği kesilen üyenin durumunu üyeye yönetim kurulu bildirir. Bu bildirimle üyeliğe son verme şekli kesinleşmiş olur. Üye bu karara karşı yönetim kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. 

Bu takdirde kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır.


Bu toplantıya üyeliğe son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir. Genel Kurul karar verirse savunması dinlenir.

Dernekten çıkan ve çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatı geri isteyemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Yüksek İstişare Konseyi
d. Denetleme Kurulu
e. Onur Kurulu

GENEL KURUL

Madde 10-Genel Kurul Derneğin Asil üyelerinden oluşur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyu bizzat kullanır.

Genel Kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlannı ödemeyen üyeler ile fahri üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ve fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve temennide bulunabilirler.

a-Genel Kurul Toplantıları:

Genel Kurul;

1.Dernek 2004 yılından itibaren iki yılda bir Ocak, Şubat veya Mart ayları içinde Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte Olağan Genel Kurul Toplantısını yapar.

2.Yönetim veya Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanabilir.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

b. Çağrı Usülü

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanrnaması nedeniyle toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük birliğine yazılı ile bildirir. Ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.

Toplantı başka sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebeplerini de belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

Madde 11-Dernek Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için 11 asil ve 11 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kuruluna üye seçilebilmek için en az altı aydan beri asil, daimi veya onursal üye olarak derneğe kayıtlı olmak gereklidir.

İstifa suretiyle veya her hangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine en çok oy alan yedek üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden itibaren on beş gün içinde cevap vermeyenlerin hakları düşer.

Yedek üyeler, geçici olarak yerlerine geçtikleri asil üyelerin sürelerini doldururlar ve gelecek ilk Olağan Genel Kurulun yapıldığı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatlarını korurlar.

Görev süresi sona eren üye yönetim Kuruluna yeniden seçilebilir.

1)Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu, en az ayda bir, önceden belirlenen bir günde, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az dört üyenin göstereceği lüzum üzerine Olağan üstüde toplanır. Olağan toplantılarda oturum mutlak çoğunlukla, olağan üstü toplantılarda ise üye tam sayısının üçte biriyle açılır. Olağan üstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular üzerinde görüşülür.

Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile karar defterine yazılarak altları toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu tarafından imzalanır.

2)Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, derneğin yönetim ve denetim organıdır. Bu sıfatla derneğin amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin kanun, tüzük, genel kurul kararları ile afakî iyi niyet kurallarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve denetimini sağlar.

Başlıca görevleri şunlardır:

a) Derneğin üyelerini çoğaltmak, amaç ve ilkelerini yaymak için gereken önlemleri alır.

b) Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır ve toplantıya hazırlar.

c) Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli değerlendirme düzenlemeyi yaparak Genel Kurula sunar.

d) Layık gördüklerine onursal üyelik tevcih eder. Derneğe yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimselere takdirname, madalya ve bu gibi şeyler verir.

e) Gerekli yönetmelikleri yapar.

f) Taşınır, taşınmaz mal, para bağışları ile yükümlülük koşullu bağış ve vasiyetleri inceleyerek gereğine karar verir.

g) Bütün dernek teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışmalarını yürütür, inceler, yönlendirir ve denetler.

h) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve yönetim kurulunun diğer üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verilir.

i) Personel kadrolarını düzenler ve gerekli atamalar yapar.

j) Savaşta ve Hükümetçe olağan üstü hal ilanında Genel Kurulun yetkilerini kullanır.

k) Dernek adına sözleşmelerin bağıtlanması ve feshi konusunda karar verir.

I) Uzun süreli çalışılması gereken konularda sürekli komisyonlar oluşturur.

m)Sayman aracılığı ile dernek adına tahsil eder ve ödemelerde bulunur.

3) Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

Yönetim Kurulu, karar ve işlemlerinden dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.

4) Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü

Yönetim Kurulu sorumlulukları müşterek olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üç Başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve ayrıca beş üyeden oluşur.

a) Genel Kurul çalışmalarını bitirdikten sonra, Yönetim Kurulu hemen toplanarak aralarında görev bölümü yapar.

b) Yönetim Kurulu Başkanı, engeli halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısını vekil olarak görevlendirir.

c) Yönetim Kurulundan yedi üyenin veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın ayrılması halinde Yönetim Kurulu düşer ve yenisi seçilir. Yeni Kurul iş başına geçinceye kadar eski kurul görevine devam eder. Boşalan üçten az üyelerin yerine ise derhal yedek yönetim kurulu listesinden sıra ile yönetime getirilir.

d) Genel Sekreter Derneğin iç ve dış yazışma işlerini düzenler ve gereken yazıları imza eder.

e) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Derneğin birinci derece ita amirleridir, ikinci derecede ita amirleri yönetmelikle tespit edilir.

f) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte altını imzalar.

g) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Bu üyeler yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiçbir ücret alamazlar. Yalnızca yapmış oldukları masrafları karşılanır. Bunun için, ilgili kişilerin yokluğunda Yönetim Kurulunun özel bir karar alması ve bu masrafların, kontrol edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.

h) Yönetim Kurulu Başkanının gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu oturumlarına, oy hakkından yoksun olarak, dernek personeli ile onur kurulu ve yüksek danışma kurulu başkanı katılabilirler.

5) Yönetim Kurulunun Toplantı Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı

a) Yönetim Kurulu üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa, Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde yetki verdiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır.

b) Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine de toplanır.

c) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu iki oy sayılır.

d) Yazılı ve geçerli özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.

e) Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.

6) Yönetim Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Yönetim Kurulu Başkanı

a) Derneği temsil eder.

b) Yönetim Kurulunun Başkanıdır.

c) Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemini hazırlar.

d) Özel ya da kısa bir sürede sonuçlandırılabilecek konularda geçici komisyonlar oluşturur.

e) Derneğin hizmet ve çalışmalarını kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür.

f) Derneğin ita amiridir.

g) Dernek iş yerlerinin kuruluş ve kadroları, kurum çalışmalarının özlük hakları ile ilgili olarak yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

h) Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevini değiştirebilir.

i) Personel kadro giderleri ve sınırı yönetim kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Yönetim Kurulu tarafından ön görülen harcamalar için sadece ödeme emri verme yetkisi Yönetim Kurulu Başkanına aittir.

j) Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması ve verilmesi işlemini yapar. Aynı yolla kiraya verir ve dernek için taşınmaz kiralar.

k) Dernek tarafından ve derneğe karşı açılmış davalarda derneği temsil eder. Bu sıfatla başkalarını tayin eder.

l) Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.

m) Dernek örgütünü ve bağlı birimleri denetler ve denettirir.

n) Kanunların dernek tüzüğünün ve dernek çalışmalarını gerektirdiği yönetmeliklere hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

o) Yönetim Kurulunun yetki verdiği işleri yapar.

p) Yabancı uyruklu kişilerin dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

r) Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümlerine, yönetim kurulu kararlarına ve yönetim kurulu başkanlık emirlerine, derneğin onur ve yararlarına aykırı davranan ve derneği siyasete araç eden üyeleri gerektiğinde toptan veya ferden ilk yönetim kurulu toplantısına sevk eder ve bu kurulun kararına kadar işten el çektirebilir.

s) İşten el çektirilenlerin yerine yedekleri getirilir.

t) Bu maddenin r bendinde sayılmış bulunan davranış ve fiillerin yönetim kurulu ve denetleme kurullarında görev almış kişilerce işlenmesi halinde, bu kişileri yönetim kurulu başkanı yönetim kuruluna sevk eder ve bu kurulun kararının kesinleşmesine kadar görevden uzaklaştırabilir. Görevden uzaklaştırılan veya çekilmiş sayılanların yerine yedek üyeler göreve çağrılır. Asil üyelerin yeniden görev iadesi halinde yedek üyenin görevi sona erer.

u) Yönetim Kurulu başkanı yetkilerine yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

7) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda;

a) Derneği temsil eder.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

c) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda alınan kararlara uygun biçimde görev yapar.

8) SAYMAN

     Sayman Muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve Derneğin mali durumu konusunda Yönetim Kuruluna hesap verir. İstenilmesi halinde, derneğin mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk gelen yönetim kurulu toplantısına sunar.

9)GENEL SEKRETER

     Yönetim Kurulunun tutanaklarının yazılması Genel Sekreterin görevidir. Genel Sekreter; ayrıca yazışmalardan, toplantı çağrılarından ve kayıtların günü gününe tutulmasından sorumludur.

DENETLEME KURULU

Madde 12-Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu Kurulu Denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usule göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu toplandığında Genel Kurula sunar.

ONUR KURULU

Madde 13-Onur Kurulu Genel Kurulca kendi üyeleri arasında seçilen üç üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Onur Kurulu gerektiğinde toplanıp, kendisine yönetim kurulunca verilen hususlarda karar verir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 14-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve-tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 15-Derneğin gelirleri şunlardır:

1- Giriş üye aidatlan

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor, yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4- Bağışlar ve yardımlar.

5- Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar,

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması içişleri bakanlığının izniyle olur.

Üyeler girişte 2.400YTL giriş aidatı ve yılda 1.200YTL. üye aidatı öderler. Ödeme şekli ve zamanı yönetim kurulunca tespit edilir. Bundan sonra aidat artırmaya ya da eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardım kabul etmez, adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 16-Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

1-Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2-Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3-Gelen ve Giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kayıt olunur.

4-Gelir Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5-Bütçe, Kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Bu sayılan defterlerin noterden olması zorunludur.

7-Alındı belgesi kayıt defteri

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 17-Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kurumlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içinde bu belgeler verilmez ise konudaki usule göre dernekçe bastırılan alındı belgeleri, mahallin en büyük mülki amirine onaylatarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi belgeleri sağladıktan sonra, derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidatları toplayarak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin mülki amirliğine tescil ettirilir.

Derneğin etkinliğini arttıracak ve derneğin idamesini devam ettirebilmesi için yapılacak giderler ile yemek, ikram, misafir veya üye ağırlamalan, bayram tebrik kartı, kutlama ve P.T.T. giderleri ile gazetelere bayram, taziye ve kutlama mesajları verebilme, Devlet protokolü makamlarına, Resmi kurum ve kuruluşlarına çiçek ve çelenk gönderme, Derneğin amaç, ilke ve konusuna giren harcamaları ile Platform, Federasyon, Konfederasyon aidat harcamaları ve Derneğin temsili ile ilgili harcamalar Yönetim Kurulunun onayı ile yapılabilir.

Dernek adına Gazete, Dergi ve basılı eserlere ilan vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

TAŞİNMAZ MAL EDİNME

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yolu ile taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan sonar ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde mülki amirliğe bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Madde 19-Dernek sandık kurulabilir.

LOKAL AÇMA

Madde 20-Dernek Merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirlerinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla lokal açıp işletilebilir.

DERNEĞİN RESMİ MAL VARLIĞININ TESPİTİ

Madde 21-Genel Kurulun Derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (Temsilci Üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde Üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağırılır.

İkinci toplantıya çağırılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir, feshe ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Fesih halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malları Antakya Sanayi ve Ticaret Odasına devredilir.

Tasfiye ve intikal hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 22-Derneğin Tüzüğü genel kurula iştirak eden üyelerin üçte iki çoğunluğuyla değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluşları usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE

Madde 23-Bu tüzükte hüküm bulunması halinde yürürlükteki dernekler kanunu ve Türk medeni kanunu hükümleri uygulanır.

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

Madde 24-Yüksek istişare Konseyi Derneği en yüksek danışma organıdır. Konsey Türk ilim ve iş âleminde geniş bilgi ve tecrübe ile temayüz eden Demek asil ve şeref üyeleri arasından Genel Kurulca üç kişi olarak iki yıl için seçilir. Müddeti biten kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Konseyce yönetim kurulu eski başkanları ile yürürlükteki yönetim kurulu başkan ve üyeleri konseyin tabii üyesidir. Konsey ilk toplantısında kendine bir başkan seçer. Konsey başkanın daveti ile ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyları ile karara bağlanır, konsey kararları istişare nitelikte olup yönetim kurulunu bağlamaz.

Yüksek istişare Konseyi toplantılara gündemin özelliklerine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşları, dernek ve vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KIT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, görüş teatisinde bulunmak üzere konsey başkanlığınca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler konsey oylamasına katılamazlar.

Konseyin Başlıca Görevleri:

a) Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlerle ileriye ışık tutmak.

b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

c) Dernek çalışmalarını uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

 

 
 
TÜM ANKETLER
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet
Hayır
Çok Kötü
İdare eder.

 
   
   

     Büyük İskender’in komutanlarında Antigonus ve Seleucus, Mezopotamya ile Suriye’nin yönetimi için aralarında savaşmış, zafer Seleucus’un olmuştur. Yeni bir kent kurmak isteyen Seleucus, Zeus’tan kendisine yol göstermesini ister ve bir kurban keser. Kurban etini kaparak uçan bir kartal, Silpius Dağı’nın eteği ile Oronte (Asi) Nehri’nin arasına konar.

 

     Hatay'da yörenin güzellikleri, şekilleri, tatlıları, renkleri mutfağa yansıtılmış olup, oldukça zengindir. Bunlardan oruk, öcce, ekşili börülce, beyaz kabak boranisi, cevizli biber (Muhammara), bakla ezmesi, humus, nazlı et yemeği ile peynirli künefe ve taş kadayıf tatlıları damak zevkinizin çeşitliliğini arttıracaktır.

 

     Hatay ve Antakya bölgesi, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile Pers İmparatoru III. Dareios’un ordularının İssos kenti civarında yaptığı savaşla Makedon hakimiyetine girmiş olup, Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda Antakya kenti kurulmuştur.

         
         
Güv. Kodu :

C5E14

   
 
 
Herhangi bir ilan bulunamadı.
       
hasiad@hasiad.org.tr Copyright © 2014 HASİAD - Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği