GÖREVLER
- YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- ONUR KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- SAYMANIN GÖREVLERİ
- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
   
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 Yönetim Kurulu, derneğin yönetim ve denetim organıdır. Bu sıfatla derneğin amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin kanun, tüzük, genel kurul kararları ile afakî iyi niyet kurallarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve denetimini sağlar.

Başlıca görevleri şunlardır:

 1. Derneğin üyelerini çoğaltmak, amaç ve ilkelerini yaymak için gereken önlemleri alır,
 2. Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır ve toplantıya hazırlar,
 3. Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli değerlendirme düzenlemeyi yaparak Genel Kurula sunar,
 4. Layık gördüklerine onursal üyelik tevcih eder. Derneğe yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimselere takdirname, madalya ve bu gibi şeyler verir,
 5. Gerekli yönetmelikleri yapar,
 6. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 7. Bütün dernek teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışmalarını yürütür, inceler, yönlendirir ve denetler,
 8. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve yönetim kurulunun diğer üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verilir,
 9. Personel kadrolarını düzenler ve gerekli atamalar yapar,
 10. Savaşta ve Hükümetçe olağan üstü hal ilanında Genel Kurulun yetkilerini kullanır,
 11. Dernek adına sözleşmelerin bağıtlanması ve feshi konusunda karar verir,
 12. Uzun süreli çalışılması gereken konularda sürekli komisyonlar oluşturur,
 13. Sayman aracılığı ile dernek adına tahsil eder ve ödemelerde bulunur,

  Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

  Yönetim Kurulu, karar ve işlemlerinden dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.

   Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü

  Yönetim Kurulu sorumlulukları müşterek olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üç Başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve ayrıca yedi üyeden oluşur.

  1. Genel Kurul çalışmalarını bitirdikten sonra, Yönetim Kurulu hemen toplanarak aralarında görev bölümü yapar.
  2. Yönetim Kurulundan yedi üyenin veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın ayrılması halinde Yönetim Kurulu düşer ve yenisi seçilir. Yeni Kurul iş başına geçinceye kadar eski kurul görevine devam eder. Boşalan üçten az üyelerin yerine ise derhal yedek yönetim kurulu listesinden sıra ile yönetime getirilir.
  3. Genel Sekreter Derneğin iç ve dış yazışma işlerini düzenler ve gereken yazıları imza eder.
  4. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Derneğin birinci derece ita amirleridir, ikinci derecede ita amirleri yönetmelikle tespit edilir.
  5. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte altını imzalar.
  6. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Bu üyeler yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiçbir ücret alamazlar. Yalnızca yapmış oldukları masrafları karşılanır. Bunun için, ilgili kişilerin yokluğunda Yönetim Kurulunun özel bir karar alması ve bu masrafların, kontrol edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.
  7. Yönetim Kurulu Başkanının gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu oturumlarına, oy hakkından yoksun olarak, dernek personeli ile onur kurulu ve yüksek danışma kurulu başkanı katılabilirler.

   Yönetim Kurulunun Toplantı Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı

  1. Yönetim Kurulu üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa, Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde yetki verdiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır.
  2. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine de toplanır.
  3. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu iki oy sayılır.
  4. Yazılı ve geçerli özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.
  5. Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.

   

 

 
 
TÜM ANKETLER
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet
Hayır
Çok Kötü
İdare eder.

 
   
   

     Büyük İskender’in komutanlarında Antigonus ve Seleucus, Mezopotamya ile Suriye’nin yönetimi için aralarında savaşmış, zafer Seleucus’un olmuştur. Yeni bir kent kurmak isteyen Seleucus, Zeus’tan kendisine yol göstermesini ister ve bir kurban keser. Kurban etini kaparak uçan bir kartal, Silpius Dağı’nın eteği ile Oronte (Asi) Nehri’nin arasına konar.

 

     Hatay'da yörenin güzellikleri, şekilleri, tatlıları, renkleri mutfağa yansıtılmış olup, oldukça zengindir. Bunlardan oruk, öcce, ekşili börülce, beyaz kabak boranisi, cevizli biber (Muhammara), bakla ezmesi, humus, nazlı et yemeği ile peynirli künefe ve taş kadayıf tatlıları damak zevkinizin çeşitliliğini arttıracaktır.

 

     Hatay ve Antakya bölgesi, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile Pers İmparatoru III. Dareios’un ordularının İssos kenti civarında yaptığı savaşla Makedon hakimiyetine girmiş olup, Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda Antakya kenti kurulmuştur.

         
         
Güv. Kodu :

XWL6R

   
 
 
Herhangi bir ilan bulunamadı.
       
hasiad@hasiad.org.tr Copyright © 2014 HASİAD - Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği